☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Poniedziałek 03.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów w formacie pdf, w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za mocą klawisza TAB

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Chyćko.
 • E-mail: m.chycko@puk-bornesulinowo.pl
 • Telefon: 94 37 32 908

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie
 • Adres: ul. Targowa 5
  78-449 Borne Sulinowo
 • E-mail: biuro@puk-bornesulinowo.pl
 • Telefon: 94 37 32 900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. mieści się na I piętrze w budynku przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie.
 2. Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Istnieje też możliwość podjazdu pod wejście główne do budynku.
 3. Do budynku prowadzi jedno wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do biur Spółki znajdujących się na I piętrze prowadzą szerokie korytarze i schody z dwustronnymi poręczami.
 5. Budynek nie posiada windy.
 6. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z zainstalowanego przy wejściu dzwonka, którego dźwięk będize sygnałem dla pracownika o potrzebie interwencji.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
 9. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wytworzył:
Małgorzata Chyćko
(2020-11-04)
Udostępnił:
Chyćko Małgorzata
(2020-11-04 11:34:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Chyćko Małgorzata
(2022-03-16 08:43:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 147810